sâmbătă, 17 septembrie 2016

Declarație privind cadrul legal în care activează artiştii români

Comunicatul nr. 16 al G.p.R.
Declaratie privind cadrul legal în care activează artiştii români

 Conştienţi de importanţa crucială pe care o are cultura naţională în păstrarea şi afirmarea identităţii poporului român, GpR urmăreşte cu atenţie modul în care statul îşi îndeplineşte atribuţiile constituţionale privind sprijinirea culturii naţionale.


Grupul pentru România a luat act cu îngrijorare de carenţele existente în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, care generează nedreptăţi şi nemulţumiri şi frânează activitatea creatorilor de cultură din ţara noastră.

Membrii GpR au avut discuţii pe această temă cu membrii ai conducerii Uniunii Naţionale a Artiştilor din România - UNART – şi au luat la cunoştiinţă despre problemele cu care se confruntă această categorie profesională, inclusiv despre preocupările Uniunii pentru îmbunătăţirea cadrului legal care reglementează activitatea artiştilor români.

GpR susţine iniţiativa legislativă pentru modificarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe promovată de UNART.

Anexăm iniţiativa legislativă promovată de UNART şi de Grupul pentru România.


Fundamentare 
Propuneri de Modificare a Legii nr. 8/1996 – privind dreptul de autor si drepturile conexe

Definirea notiunii de ”fonograme publicate în scop comercial” în acord cu reglementările internaționale (Tratatul OMPI adoptat de România prin Legea nr. 206/2000).

În reglementarea actuală sunt definite artificual două noțiuni distincte: ”fonograme de comerț” și ”fonograme publicate în scop comercial”. Această dublă definire conduce la dificultăți în aplicare, cu atât mai mult cu cât regimul juridic al celor două noțiuni este diferit, fonogramele de comerț fiind gestionate colectiv oblogatoriu iar fonogramele publicate în scop comercial fiind gestionate colectiv facultativ. Astfel apar dificultăți la negocierea tarifelor cu utilizatorii precum și la colectarea sumelor pentru titularii de drepturi, aspecte care aduc prejudicii acestora.

Din aceste motive propunem definirea unitară a unei singure categorii de fonograme, respectiv a fonogramelor publicate în scop comercial, în deplin acord cu Tratatul OMPI adoptat de România prin Legea nr. 206/2000, a căror gestiune colectivă este obligatorie.

Propunerea se regăsește la punctul nr. 1 din Tabelul de corespondență.

Actualizarea prevederilor legale în raport de propunerea de la punctul nr. 1, respectiv eliminarea sintagmei ”fonograme de comerț” și a reglementării drepturilor gestionate colectiv în raport de utilizarea unei singure sintagme pentru fonograme, respectiv cea de ”fonograme publicate în scop comercial”.

Propunerile se regăsesc la punctele nr. 2-7 din Tabelul de corespondență.
Clarificarea situației sumelor nerepartizate sau nerevendicate de la organismul de egstiune coelctivă desemnat colector.

Actuala reglementare instituie un beneficiu injust pentru organsimul de gestiune colectivă care colectează remunerațiile în dauna celorlalte organisme din același domeniu. Astfel, sumele care nu sunt repartizate sau sunt nerevendicate in termen de 3 ani rămân la dispoziția organismului care le-a colectat astfel fiind creat un beneficiu fără temei acestuia.

Ținând seama că respectivele sume sunt cuvenite titularilor de drepturi, apreciem că este just și echitabil ca acestea să fie împărțite în mod egal între organismele de gestiune colectivă din respectivul domeniu pentru a fi utilizate în beneficiul tuturor titularior de drepturi membri ai acestor organisme și nu doar în beneficiul organismului colector sau doar al membrilor acestuia.

Propunerile se regăsesc la punctul nr. 8 din Tabelul de corespondență.


Completarea reglementărilor referitoare la obligațiile organismelor de gestiune colectivă cu privire la acordarea de licențe utilizatorilor, repartizarea remunerațiilor către organismele benefciaire și titularii de drepturi precum și a transparenței activității în raport de organismele beneficiare.

Actuala reglementare a condus la dificultăți în aplicare în raport de emiterea licențelelor de utilizare către utilizatori și nu cuprindea regelemantări concrete cu privire la obligațiile de repartizare a remunerațiilor către titulari și organismele beneficiare iar cu privire la obligația de transparență a activității de colectare în raport de organismele beneficiare actuala reglementare a fost interpretată și aplicată restrictiv atât de organismul desemnat colector, de autoritatea publică și de utilizatori.

Astfel, informațiile referitoare la această activitate se cumulează în prezent doar la un singur organism desemnat de autoritate colector iar celelalte organisme beneficiare nu au acces la aceste informații, situație care conduce la existența unei inechități din această persepectivă, cu atât mai mult cu cât organismele beneficiare suportă cotă parte din cheltuieli (prin comisionul reținut de organismul colector) dar nu beneficiază de rezultatele acestei activități pe care o susțin financiar.

Propunerile se regăsesc la punctul nr. 9 din Tabelul de corespondență.

 Reglementarea clară și certă a modului și condițiilor în baza cărora se desemnează organismul colector al remunerațiilor, prin acordul tuturor organismelor implicate sau, în lipsa acestuia, de către autoritateapublică.

Reglementarea actuală, deși cuprinde anumite prevederi cu privire la desemnarea organismului colector, a permis interpretarea și aplicarea discriminatorie prin diferite aprecieri subiective ale autorității publice, motiv pentru care în prezent este desemnat un singur organism colector al tuturor remunerațiilor pentru fiecare drept dinyr-un domeniu de creație.

Această situație a condus la constituirea unei poziții dominante a organismelor desemnate colector în raport de organismele beneficiare, deoarece doar organismele colectoare cunosc sumele încasate și toate informațiile necesare repartizării acestor sume către toate celelalte organisme, mootiv pentru care organismele desemnate colector practic decid, în mod netransparent, cuantumul sumelor pe care le alocă celorlalte organisme, acestea din urmă fiind lipsite de posibilitatea de a cunoaște dacă această activitate este în concordanță cu prevederile legale și cu situația reală sau nu.

Bineînțeles că situația descrisă s-a creat și există și ca efect al activității autorității publice, respectiv Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) care, sub pretextul nereal că prevederile legale impun desemnarea drept colector doar a organismului cu numărul cel mai mare de membri a desemnat doar un singur organism colector al tuturor remunerațiilor pentru fiecare domeniu de creație (artiști, producători de fonograme, producători de videograme, autori opere etc.) însă nu a dispus măsurile legale pentru ca acest organism să asigure transparența activității desfășurate față de celelalte organisme ori a respectării prevederilor legale cu privire la determinarea sumelor cuvenite fiecăruia dintre organisme.

Această practică a fost inițiată și pusă în aplicare din anul 2012 existând și în prezent.

Pe cale de consecință, organismul desemnat colector are o poziție dominantă față de celelalte organisme din domeniu, practic controlând fluxul remunerațiilor plătite acestora, deci implicit controlează resursele cu care aceste organisme își pot asigura funcționarea și desfășurarea activității.

Nu trebuie omis faptul că aceste organisme sunt practic entități concurente, ducând o luptă perpetuă pentru atragerea a cât mai mulți membri, astfel încât organismul desemnat colector, prin poziția dominantă deținută dar și ca efect al activității ORDA, are toate motivele pentru a limita capacitățile de funcționare ale organismelor concurente astfel încât diminuează semnificativ sumele repartizate acestora.

Efectele acestor situații existente în prezent, succint prezentate, pot fi atenuate prin propunerile de modificare a cadrului legal prezentate la punctele nr. 10 -12 din Tabelul de corespondență, prin crearea unui cadru legal prin care poziția dominantă să nu poată fi instituită nici de către ORDA și nici de către un organism de gestiune colectivă, prin implicarea în activitatea de colectare a tuturor organsimelor dintr-un domeniu de creație și prin stabilirea concretă a criteriilor în baza cărora poate fi desemnat de către ORDA organismul colector, prin aceasta încercând a limita posibilitatea interpretării și aplicării discreționare a prevederilor legale de către autoritatea publică ORDA.

Propunerile se regăsesc la punctul nr. 10-12 din Tabelul de corespondență.

Circumstanțierea concretă a naturii juridice a procesului verbal de control încheiat de oRDA cu privire la activitatea organismelor de gestiune colectivă.

Apreciem ca necesară această circumstanțiere în raport de realitatea faptică existentă cel puțin din anul 2012 până în prezent, perioadă în care ORDA a efectuat controale la organismele de gestiune colectivă solicitând o serie de documente și informații care nu au legătură cu acestă activitate iar în procesele verbale consemnând existența unor stări de fapt care nu reflectau realitatea.

Mai mult decât atât, în lipsa unei prevederi expresă potrivit căreia procesul verbal de control încheiat de ORDA este act administrativ, instanțele de judecată au respins contestațiile formulate de organisme cu privire la temeinicia respectivelor procese verbale.

Pe cale de consecință, ORDA consemnează în aceste procese verbale diferite situații care nu reflectă realitatea iar organismele de gestiune colectivă nu se pot apăra față de această situație.

De asemneea, ORDA nu are o unitate de măsură echitabilă cu privire la aprecierea în concret a celor consemnate în procesele verbale de control, existând numeroase situații când pentru aceiași stare de fapt a dispus măsuri în cazul unor organisme de gestiune colectivă dar a refuzat dispunerea acelorași măsuri sau a unora similare în cazul altor organisme deși situația de fapt era identică.

Precizăm că organismele față de care nu au fost dispuse măsuri sunt exact cele care sunt desemnate tot de ORDA drept colectoare ale remunerațiilor, una din cauze constând în faptul că la desemnarea acestora drept colector ORDA ține seama și de procesele verbale de control și de măsurile dispuse.

Astfel, în prezent sistemul funcționează în următorul mod: în procesele verbale de control încheiate la organismele de gestiune colectivă care nu sunt desemnate colector sau nu sunt vizate a fi desemnate colector de către ORDA, autoritatea menționată inserează în procesele verbale diverse situații în care apreciază că nu au fost respectate normele legale ori chiar sitații neconforme realității și apreciate ca fiind contrare normelor legale.

Asemenea situații nu există în cazul organismelor desemnate colector de către ORDA, iar în situația în care, probabil dintr-o eroare, au existat acestea au fost eliminate de autoritatea publică prin admiterea opiniilor respectivelor organisme în urma unor discuții.

De asemenea, la aceleași organisme care nu sunt desemnate colector ORDA aplică măsuri de intrare în legalitate inclusiv pentru remedierea situațiilor de fapt care nu corespund realității, situație care nu există în cazul organismelor desemnate colector.

Prin urmare, ORDA își întărește desemnarea drept colector doar a anumitor organisme de gestiune colectivă prin actele de control efectuate la celelalte organisme pe care nu dorește a le desemna, iar pentru îngreunarea sau chiar eliminarea posibilității ca prin intermediul justiției să poată fi anulat actul de desemnare, la organismele desemnate colector ori nu constată nicio abatere de la prevederile legale ori înlătură asemenea constatări și nu aplică măsurile legale care se impun.

Arătăm faptul că din semestrul 2 al anului 2012 și până în prezent ORDA nu a dispus nicio măsură cu privire la organsimele de gestiune coelctivă pe care le-a desemnat colector.

În scopul încercării de remediere a acestor situații formulăm propunerile de la punctele nr. 13-15 din Tabelul de corespondență.

    Transparența activității este o obligație atât a organismelor de gestiune colectivă față de membri și față de organismele beneficiare cât și a utilizatorilor.

Deoarece reglementarea actuală prevede o sancțiune contravențională doar pentru utilizatori, în scopul asigurării egalității de tratament precum și pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor de transparență inclusiv de organismele de gestiune colectivă, inclusiv între acestea, propunem ca respectiva sancțiune contravențională să poată fi aplicabila atât utilizatorilor cât și organismelor de gestiune colectivă.

Propunerea se regăsesc la punctul nr. 16 din Tabelul de corespondență.

Incriminarea drept infracțiune a unor fapte presupune inclusiv existența unui anume grad al pericolului public al faptei incriminate.

Reglementarea actuală incriminează ca infracțiune, spre exemplu, depășirea termenului de 6 luni pentru repartizarea remunerațiilor către titularii de drepturi. Considerăm că pericolul public al depășirii respectivului termen, care uneori poate fi cauzată de lipsa informațiilor de la utilizatori, nu are gravitatea necesară pentru a justifica incriminarea ca infracțiune.

Din această perspectivă apreciem că este oportună dezincriminarea acestei fapte.

Propunerea se regăsesc la punctul nr. 17 din Tabelul de corespondență.

 PROPUNERI de MODIFICARE a LEGII NR. 8/1996 – privind dreptul de autor și drepturile conexe

Nr. Crt.

Prevederi în vigoare

Propuneri Modificare

1La articolul 106 indice 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) cu următorul cuprins:

(5) În sensul prezentei legi, o fonogramă se consideră publicată în scop comercial atunci când este folosită în mod direct pentru radiodifuzare sau pentru orice fel de comunicare către public, inclusiv prin punerea la dispoziția publicului, prin mijloace cu fir sau fara fir, in asa fel incat oricine sa poata avea acces la ele in locul si la momentul alese in mod individual.

2

Art. 123 indice 1 alin. (1) Gestiunea colectivă este obligatorie pentru exercitarea următoarelor drepturi:

f) dreptul la remuneraţie echitabilă recunoscut artiştilor interpreţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora;

Articolul 123 indice 1 alin. 1 lit. f) se modifică și va avea următorul cuprins:

f) dreptul la remuneraţie echitabilă recunoscut artiştilor interpreţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea prestatiilor artistice in audiovizual și a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora;

3

Art. 123 indice 1 alin. (2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1), organismele de gestiune colectivă îi reprezintă şi pe titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat.

Articolul 123 indice 1 alin. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

(2)  Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin.(1), organismele de gestiune colectivă cu ponderea cea mai mare a utilizarii repertoriului gestionat îi reprezintă și pe titularii de drepturi care nu sunt membri altor organisme de gestiune colectivă din același domeniu de creație și nu le-au acordat mandat.

4

Art. 123 indice 2 alin. (1) Pot fi gestionate colectiv următoarele drepturi:

b) dreptul de comunicare publică a operelor, cu excepţia operelor muzicale, şi a prestaţiilor artistice în domeniul audiovizual;

Articolul 123 indice 2 alin. 1 lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

b) dreptul de comunicare publică a operelor, cu excepţia operelor muzicale

5

Art. 123 indice 2 alin. (1) Pot fi gestionate colectiv următoarele drepturi:

d) dreptul de radiodifuzare a operelor şi a prestaţiilor artistice în domeniul audiovizual;

Articolul 123 indice 2 alin. 1 lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:

b) dreptul de radiodifuzare a operelor, cu excepţia operelor muzicale

6

Art. 123 indice 2 alin.  (1) Pot fi gestionate colectiv următoarele drepturi:

f) dreptul la remuneraţie echitabilă recunoscut artiştilor interpreţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora.Articolul 123 indice 2 alin. 1 lit. f) SE ABROGA

7
Art. 123 indice 3

Drepturile recunoscute în prezentul capitol, cu excepţia celor prevăzute la art. 123 indice 1 şi 123 indice 2 , pot fi gestionate prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, numai în limita mandatului special acordat de titularii de drepturi.

Art.123 indice 3 - se modifică și va avea următorul cuprins:

Drepturile recunoscute în prezentul capitol, cu excepţia celor prevăzute la art. 1231, 1232  si a celor pentru care organismele de gestiune colectiva au incheiat contracte de reprezentare reciprocă cu organismele similare din străinătate, pot fi gestionate prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, numai în limita mandatului special acordat de titularii de drepturi sau organismele similar din străinătate.

8

Art. 129 indice 1. - În cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un titular nu este asociat la niciun organism, competenţa revine organismului din domeniu cu cel mai mare număr de membri. Revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentaţi a sumelor cuvenite se poate face în termen de 3 ani de la data notificării. După acest termen, sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotărârii adunării generale, cu excepţia cheltuielilor de administrare.

Art. 129 indice 1 - se modifică şi va avea următorul cuprins:

Dacă un titular de drepturi nu este asociat la niciun organism, competenţa revine organismului din domeniu cu ponderea cea mai mare a utilizării repertoriului gestionat. Revendicarea de către titularii de drepturi a sumelor cuvenite se poate face în termen de 3 ani de la data notificării. După acest termen, sumele nerepartizate sau nerevendicate nu constituie venit al organismului de gestiune colectivă colector. Aceste sume se repartizează în mod egal organismelor de gestiune colectivă din respectivul domeniu de creație care le utilizează în beneficiul membrilor titulari de drepturi, potrivit hotărârii adunării generale a fiecăruia.

9
Art. 130. - (1) Organismele de gestiune colectivă au următoarele obligaţii:

a) să acorde autorizaţii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneraţii, prin licenţă neexclusivă, în formă scrisă;

Art. 130  alin. (1) - se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Organismele de gestiune colectivă au următoarele obligaţii:

a) să îi autorizeze pe utilizatori, la cererea acestora, în schimbul unei remuneraţii, prin încheierea de contracte de licenţă neexclusivă în formă scrisă. Utilizatorii au obligaţia de a solicita autorizarea prin licență neexclusivă înainte de utilizarea repertoriului protejat.


e) să colecteze sumele datorate de utilizatori şi să le repartizeze între titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut;

e) să colecteze sumele datorate de utilizatori în domeniile în care sunt desemnate colector şi să le repartizeze organismelor de gestiune colectivă beneficiare și propriilor membri, potrivit prevederilor legale si prevederilor statutare;


h) să ceară utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informaţii şi transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor pe care le colectează, precum şi informaţii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, în vederea repartizării acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligaţia să furnizeze, în format scris şi electronic, în termen de 10 zile de la solicitare, informaţiile şi documentele solicitate, sub semnătura reprezentantului legal şi ştampilate;

h) organismele de gestiune colectivă desemnate colector solicită utilizatorilor sau intermediarilor acestora informaţiile şi documentele necesare pentru determinarea lunară sau trimestrială a cuantumului remuneraţiilor pe care le colectează, precum şi informaţii privind operele, fonogramele, videogramele sau prestațiile utilizate. În termen de 10 zile de la primirea acestora, organismul de gestiune colectivă desemnat colector transmite informațiile și documentele primite tuturor organismelor de gestiune colectivă beneficiare, inclusiv valoarea brută a sumelor încasate lunar sau trimestrial de la fiecare utlizator și baza de calcul, în vederea repartizării remunerațiilor. Utilizatorii sau intermediarii acestora au obligaţia să furnizeze, în format scris şi electronic prelucrabil, în termen de 15 zile lucratoare de la solicitare, informaţiile şi documentele solicitate, sub semnătura  şi ştampila reprezentantului legal.


i) să asigure transparenţa activităţii de gestiune colectivă în raporturile cu autorităţile publice care au drept de control şi, prin acestea, cu utilizatorii;

i) să asigure transparenţa activităţii de gestiune colectivă în raporturile cu autorităţile publice care au drept de control şi, prin acestea, cu utilizatorii. Organismele de gestiune colectivă desemnate colector asigură transparența activității de colectare și repartizare a remunerațiilor colectate în raporturile cu organismele beneficiare;

10

Art. 133 alin. (1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alţi plătitori se face de organismul de gestiune colectivă al cărui repertoriu se utilizează.

Art. 133  - se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alţi plătitori, pentru fiecare domeniu de creație, se face de organismul de gestiune colectivă desemnat colector prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Într-un domeniu de creație  Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu poate desemna un singur organism de gestiune colectivă colector al remunerațiilor pentru toate drepturile gestionate colectiv obligatoriu.


(2) În situaţia în care există mai multe organisme de gestiune colectivă pentru acelaşi domeniu de creaţie, iar drepturile gestionate sunt din categoria celor prevăzute la art. 1232 , organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala acestora, următoarele:

a) criteriile repartizării între organisme a remuneraţiei;

b) organismul de gestiune colectivă care urmează să fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză;

c) modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.

(2) În situaţia în care există mai multe organisme de gestiune colectivă pentru acelaşi domeniu de creaţie, pentru drepturile gestionate colectiv obligatoriu, în termen de 20 de zile de la publicarea metodologiilor organismele beneficiare pot stabili printr-un protocol, care se publică pe cheltuiala organismelor în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiul Român pentru Drepturile de Autor emisă în 5 zile lucrătoare de la primirea protocolului,următoarele:

a) organismul de gestiune colectivă colector al remunerațiilor care urmează a fi desemnat conform prevederilor alin. 1). În acest caz Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu poate desemna alt organism sau refuza desemnarea.

b) proporţia procentuală a remuneraţiilor,  pentru care a fost stabilit colectorul conform prevederilor de la lit. a), cuvenită fiecărui organism de gestiune colectivă;

c) cuantumul procentual al comisionului cuvenit organismului de gestiune colectivă desemnat colector conform prevederilor de la lit. a), modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), dacă organismele de gestiune colectivă beneficiare nu depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor protocolul menţionat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiilor Oficiul Român pentru Drepturile de Autor desemnează dintre acestea colectorul în domeniul titularilor de drepturi în cauză, pe baza reprezentativităţii, prin decizie a directorului general.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), dacă organismele de gestiune colectivă nu  depun  la  Oficiul  Român  pentru  Drepturile  de  Autor protocolul menţionat, în maximum 5 de zile lucrătoare de la expirarea termenului Oficiul Român pentru Drepturile de Autor desemnează dintre acestea colectorul remunerațiilor, prin decizie a directorului general, pentru fiecare drept gestionat colectiv, conform prevederilor alin. 1), pe baza indeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

a) organismul de gestiune colectivă sau persoane angajate ori alese în organele de conducere sau care exercită funcții de conducere în cadrul organismului de gestiune colectivă la momentul desemnării să nu fi fost condamnate definitiv pentru încălcarea dispozițiilor prezentei legi ori pentru infractiuni de corupție, de serviciu ori economice;

b) respectarea deciziilor emise de Oficiului  Român  pentru  Drepturile  de  Autor rămase definitive;

c) respectarea obligațiilor stabilite prin prezenta lege cu privire la transparența activității de gestiune colectivă față de membrii, de organismele de gestiune colectivă care își desfășoară activitatea în același domeniu de creație și de membri acestora, de titularii de drepturi care nu sunt membri niciunui organism de gestiune colectivă, de autoritățile publice precum și față de utilizatori;

d) îndeplinirea obligațiilor fiscale către bugetul de stat;

e) utilizarea în ultimul an a repertoriului încredințat prin mandat direct de către titularii de drepturi, pe teritoriul României, care rezultă din informațiile și documentele transmise de utilizatori în condițiile art. 130, alin. 1) lit. h).

Decizia se emite în maximum 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea protocolului şi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(4) Pentru situaţia prevăzută la alin. (3), colectorul unic desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu poate repartiza sumele colectate nici între organismele beneficiare, nici propriilor membri, decât după depunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a unui protocol încheiat între organismele beneficiare prin care se stabilesc criteriile privind repartizarea sumelor colectate. Cheltuielile de colectare, în acest caz, se evidenţiază distinct şi trebuie să fie justificate prin documente privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză.

(4) Pentru drepturile gestionate colectiv facultativ organismele de gestiune colectivă beneficiare ale remunerațiilor încheie un protocol, în condițiile prevăzute la alin. 2). Protocolul se depune  la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în 20 de zile de la  publicarea metodologiilor. În lipsa protocolului, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor prin decizie a directorului general  desemnează un colector unic al remunerațiilor pentru fiecare drept, în condițiile alin. 1) și alin. 3). Organismul astfel desemnat colectează remunerațiile pentru titularii de drepturi care au acordat mandat direct oricăruia dintre organismele de gestiune colectivă din acel domeniu de creație.


(5) La expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectivă poate solicita Oficiului Român pentru Drepturile de Autor iniţierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneraţiei între categoriile de beneficiari. Procedura de arbitraj, precum şi etapele ulterioare sunt cele prevăzute la art. 1312 alin. (3) - (9).

(5) În maximum 10 zile de la expirarea termenelor de încheiere a protocoalelor prevăzute la alin. 2) și 4),dacă aceste protocoale nu sunt încheiate, organismele de gestiune colectivă au obligația de a solicita Oficiului Român pentru Drepturile de Autor iniţierea procedurii de arbitraj care se desfășoară conform prevederilor art. 1312 alin. (4)-(9), pentru stabilirea:

a) proporţiei  procentuale a remuneraţiilor, penalităților și despăgubirilor colectate cuvenită fiecărui organism de gestiune colectivă beneficiar;

b) cuantumul procentual al comisionului cuvenit organismului de gestiune colectivă desemnat colector, modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector al remunerațiilor.


(6) Sumele colectate de organismul de gestiune colectivă, în calitate de colector unic, potrivit prevederilor art. 107 indice 1 alin. (1), ale art. 121 alin. (2) şi alin. (1) şi (3) ale prezentului articol, se evidenţiază în conturi analitice distincte.

(6) Remunerațiile, penalitățile și despăgubirile colectate de organismul de gestiune colectivă desemnat colector, se evidenţiază în conturi analitice distincte pentru fiecare drept colectat. Organismul de gestiune colectivă desemnat colector în conformitate cu prevederile alin. (3) și (4) nu poate repartiza remunerațiile, penalitățile și despăgubirile colectate către proprii membri sau organismele de gestiune colectivă beneficiare până la stabilirea proporţiei  procentuale din acestea cuvenită fiecărui organism de gestiune colectivă beneficiar precum și a cuantumului procentual al comisionului, prin procedura reglementată la alin. (2), alin. (4) sau alin. (5).


(7) Organismul de gestiune colectivă, care este colector unic, are obligaţia să elibereze autorizarea prin licenţă neexclusivă, în formă scrisă, în numele tuturor organismelor de gestiune colectivă beneficiare, şi să asigure transparenţa activităţilor de colectare, precum şi a costurilor aferente în raporturile cu organismele de gestiune colectivă beneficiare. Acestea au obligaţia de a sprijini activitatea de colectare.

(7) Organismul de gestiune colectivă, care este desemnat colector, are obligaţia să elibereze autorizarea prin licenţă neexclusivă, în formă scrisă, în numele tuturor organismelor de gestiune colectivă beneficiare şi să asigure transparenţa activităţilor de colectare, precum şi a costurilor aferente în raporturile cu organismele de gestiune colectivă beneficiare. Acestea au obligaţia de a sprijini activitatea de colectare la solicitarea organismului desemnat colector.Organismele de gestiune colectivă beneficiare au obligația de a comunica trimestrial organismului desemnat collector lista actualizată a propriilor membri.


(8) Prevederile art. 134 alin. (2) lit. f) se aplică în mod corespunzător şi organismelor de gestiune colectivă care sunt colectori unici.

(8) Prevederile art. 134 alin. (2) se aplică în mod corespunzător organismelor de gestiune colectivă desemnate colector, indifferent de modul de desemnare.


(9) Organismele de gestiune colectivă pot conveni printr-un protocol care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, desemnarea unui colector comun pe un domeniu de plătitori, privind remuneraţiile cuvenite categoriilor de titulari de drepturi reprezentate de acestea. De asemenea, organismele de gestiune colectivă pot înfiinţa, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, organisme comune de colectare pentru mai multe domenii, care să funcţioneze potrivit prevederilor legale referitoare la federaţiile de persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, precum şi potrivit prevederilor exprese privind organizarea şi funcţionarea organismelor de gestiune colectivă din prezenta lege.

(9) Organismele de gestiune colectivă beneficiare ale remunerațiilor pot conveni printr-un protocol, care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, stabilirea unui colector unic comun pe un domeniu de plătitori, privind remuneraţiile cuvenite categoriilor de titulari de drepturi reprezentate de acestea. În baza acestui protocol prin decizie a directorului general emisă în în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea protocolului, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor desemnează colectorul unic comun. În decizie se menționează cel puțin domeniul de plătitori, drepturile și categoriile de titulari pentru care colectează precum și metodologiile corespunzătoare. Decizia se publică în publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala colectorului unic comun. Cu respectarea acestei proceduri organismele de gestiune colectivă pot înfiinţa/desemna organisme comune de colectare pentru mai multe domenii, care să funcţioneze potrivit prevederilor legale referitoare la federaţiile de persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, precum şi potrivit prevederilor exprese privind organizarea şi funcţionarea organismelor de gestiune colectivă din prezenta lege.

11

Art. 134 alin. 2) -  lit. d) sumele colectate de un organism de gestiune colectivă se repartizează individual titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea repertoriului fiecăruia, în termen de maximum 6 luni de la data colectării; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a celor a căror repartizare nu presupune o documentare specială în termen de 30 de zile de la data colectării;

Art. 134 alin. 2) lit. d) - se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) sumele colectate de organismul de gestiune colectivă desemnat colector se repartizează organismelor beneficiare conform cotelor procentuale stabilite în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), (4)și (5). Fiecare organism de gestiune colectivă repartizează remunearțiile individual titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea repertoriului fiecăruia determinată pe baza identificării operelor, prestatiilor sau inregistrarilor în informaţiile provenite de la utilizatori. Organismele nu pot exclude de la plata remunerațiilor operelor, prestatiilor sau inregistrarilor care sunt identificate în informațiile de la utilizatori și nu pot stabili criterii de diferentiere între acestea în funcție de genul lor.Remunerațiile se repartizează organismelor beneficiare în termen de maximum 6 luni de la data încasării și se plătesc în termen de maximum 10 zile de la comunicarea documentelor contabile necesare trimise de organismele beneficiare organismului colector. Organismele de gestiune colectivă repartizează și plătesc remunerațiile către titularii de drepturi în maximum 20 de zile lucrătoare de la plata remunerațiilor între organismele beneficiare. Titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a celor a căror repartizare nu presupune o documentare specială în termen de 30 de zile de la data încasării.

12

Art. 134 alin. 2) -  lit. e) comisionul datorat de titularii de drepturi se reţine acestora din sumele cuvenite fiecăruia, după calcularea repartiţiei individuale;

Art. 134 alin. 2) lit. e) - se modifică şi va avea următorul cuprins:

e) comisioanele cuvenite organismelor de gestiune colectivă se reţin din sumele colectate , după încasare;

13

Art. 138 indice 1. - Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor potrivit prevederilor art. 138, persoana controlată este obligată să prezinte orice documente şi informaţii solicitate de organele de control şi să predea copii după acestea, dacă sunt solicitate.

Art. 138 indice 1 – SE ABROGA

14

Art. 1382 alin. 2) - (2) Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, administratorul general este obligat să prezinte orice documente şi informaţii solicitate de organele de control şi să predea copii după acestea, dacă sunt solicitate. Organele de control pot lua note explicative în legătură cu situaţiile constatate, atât administratorului general, cât şi altor persoane angajate.

Art. 1382 alin. 2) - se modifică şi va avea următorul cuprins:

Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, administratorul general al organismului de gestiune colectivă este obligat să prezinte organelor de control documentele uzuale referitoare la activitatea de gestiune colectivă a drepturilor de autor sau conexe  şi să predea copii după acestea, dacă sunt solicitate. Organele de control pot solicita administratorului general note explicative în legătură cu situaţiile constatate.


15

Art. 1382 alin. 4) Concluziile organelor de control ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, împreună cu observaţiile administratorului general, se consemnează într-un proces-verbal.Art. 1382 alin. 4) - se modifică şi va avea următorul cuprins:

Concluziile organelor de control ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, împreună cu observaţiile administratorului general, se consemnează într-un proces-verbal . Procesele verbale încheiate de organele ce control ale de Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sunt acte administrative și pot fi contestate la instanța de contencios administrativ în condițiile legii. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu poate dispune nicio măsură sau sancțiune în temeiul celor constatate în procesul verbal decât după

rămânerea definitivă a acestuia.

16

Art. 1392. - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei următoarele fapte:

d) nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h);

Art. 1392 lit. d) - se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) nerespectarea prevederilor art. 130 lit. h);

17

Art. 140. - (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege:

g) încălcarea prevederilor art. 134.

Art. 140 alin. 1 lit. g) – SE ABROGA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

NOTĂ: Blogul NU răspunde pentru articolele publicate, opiniile postate la rubrica Comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine, integral, autorului articolului, comentariului.